Historia fundacji


Fundacja Misja Rodzina została powołana do życia aktem notarialnym z 27 października 2015 przez Elżbietę i Jacka Kopoczów, a do KRS została wpisana 5 stycznia 2016 pod numerem 0000595370. Fundacja powstała jako odpowiedź na zgłaszane przez uczestników kursu przedmałżeńskiego prowadzonego przez założycieli we współpracy z Klasztorem Ojców Dominikanów w Katowicach oraz innych osób szukających wsparcia, zapotrzebowanie na propozycje konferencji, warsztatów i spotkań indywidualnych – także dla tych, którzy już żyją w małżeństwach i mają rodziny.

Decyzja o założeniu fundacji zapadła 17 sierpnia 2015 w uroczystość św. Jacka a mottem przewodnim działalności i dodatkową inspiracją stały się słowa modlitwy wypowiadanej w Kościele w tym dniu, mówiącej o tym, abyśmy podnosili ludzi jak św. Jacek kłosy zbóż.

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc małżeństwom i rodzinom poprzez działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą, a także z zakresu ochrony i promocji zdrowia i życia ludzkiego.

Kłosy zbóż pobłogosławione w uroczystość św. Jacka w Klasztorze Ojców Dominikanów w Katowicach

17 sierpnia 2015

Cele szczegółowe fundacji


 1. Wspieranie małżeństwa i rodziny jako miejsca kreatywnego rozwoju zarówno małżonków, rodziców jak i dzieci:
  • wspieranie małżonków w ich wzajemnych relacjach w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym
  • wspomaganie członków rodziny w rozwoju i wzmacnianiu relacji międzyosobowych
  • wspieranie rodziców w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa: świadomie macierzyństwo/świadome ojcostwo
  • promocja wspólnego realizowania zadań i obowiązków wychowawczych i domowych przez rodziców
  • przygotowywanie do świadomego zawierania małżeństwa
  • przygotowywanie do świadomego rodzicielstwa
  • przeciwdziałanie demoralizacji dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Ochrona oraz promocja zdrowia i życia ludzkiego:
  • wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci
  • promowanie naturalnych metod rozpoznawania płodności (NPR) i naprotechnologii
  • pobudzanie świadomości i odpowiedzialności w stosunku do środowiska naturalnego i nauka ekologicznego stylu życia
 3. Rozpowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, ekologicznej oraz wiedzy o kulturze zgodnej z działalnością statutową Fundacji.
 4. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia.
 5. Współpraca z podmiotami i osobami, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji.

Fundacja realizuje swojej cele poprzez: działania edukacyjne, kulturalne i duszpasterskie wspomagające wszechstronny rozwój poszczególnych osób tworzących rodzinę:

 1. Prowadzenie warsztatów, treningów, szkoleń i szkoleń.
 2. Udzielanie pomocy rodzinom oraz wszystkim chętnym zgłaszającym się w sprawach dla nich ważnych i trudnych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego.
 3. Działania profilaktyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny.
 4. Działalność wydawniczą, artystyczną, wystawienniczą.
 5. Organizowanie jarmarków i aukcji, festynów, festiwali, wernisaży, kampanii informacyjnych, rekolekcji, pielgrzymek, konkursów i innych imprez kulturalnych.
 6. Prowadzenie audycji, programów, odczytów w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych.
 7. Organizowanie zbiórek i innych akcji mających na celu pozyskiwanie środków materialnych i rzeczowych na cele statutowe fundacji.